Skip to content

תקנון הזמנה ותנאי שימוש באתר

שימוש באתר זה www.amai.org.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, על ידך – משתמש הקצה, הגשת הצעה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי עמותת אמא"י – ארגון מנגה ואנימה ישראל, ע"ר 580633329 (להלן: "העמותה") – הממוקמת בת.ד. 20500 בתל אביב, מספר טלפון – 050-7467799.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

מבלי לגרוע מתקנון ההזמנה ומדיניות הפרטיות, לנוחותכם – סיכום מקוצר של עיקרי תנאי חשובים ומהותיים לידיעת המזמין (כמוגדר מטה).

 

פרק א' – ביטולים / שינויים:

[להרחבה בעניין מדיניות ביטולים – ראו מסמך מתאים על דרכי ביטול עסקה].

 1. דמי ביטול הזמנה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן" או "החוק") בגין ביטול כרטיסים לאירועים ו/או לכנסים (להלן: "הכרטיסים") הינם בגובה של 5% או בסך של 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם), בכפוף לאמור בפרק ג' לתקנון ההזנה.
 2. דמי ביטול הזמנה על פי חוק הגנת הצרכן, בגין ביטול עסקת רכישת מוצרים הינם בגובה של 5% או בסך של 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם), מעלות העסקה הכוללת, בכפוף לאמור בפרק ג' לתקנון ההזמנה.

פרק ב' – תקנון הזמנה:

 1. הזמנה והסכמה לתנאי תקנון ההזמנה ומדיניות הפרטיות באתר:
  1. תודה על כוונתך לבצע עסקת רכישה באתר אמא"י שכתובתו: amai.org.il (להלן: "האתר"). 
  2. בתקנון זה על כלל המפורט בו, ובתנאי מדיניות הפרטיות, מוסדרים: (א) מדיניות הפרטיות, באתר האינטרנט של Amai, המציע רכישת כרטיסים לאירועים ו/או כנסים ו/או מוצרים שונים (להלן בהתאמה: "מדיניות הפרטיות", "המוצרים/השירותים").
  3. תקנון ההזמנה המפורט בפרק ב' זה, יקרא להלן: "תקנון ההזמנה". תקנון מדיניות הפרטיות המפורט בפרק ו' להלן ותנאי ביצוע ההזמנה כמפורט בתקנון ההזמנה, יוגדרו יחד להלן: "התקנון". מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, מובהר במפורש, כי התקנון, ההסכמה, כהגדרתה בפרק א' זה – סעיף 2 להלן, ו/או חתימת ההסכם, כהגדרתה בפרק ה' זה – סעיף 1להלן, ו/או הנפקת שוברי ההזמנה/הרכישה המונפקים על ידי ספקי המוצרים/השירותים (להלן: "השוברים", "הספקים") – מהווים (כולם או חלקם), את חוזה ההתקשרות שבין המזמין לבין העמותה.
  4. בתקנון, מקום בו מצויינת ההגדרה "אתר העמותה" או "האתר", משמע www.amai.org.il. תקנון ההזמנה ייקרא בכפיפה אחת יחד עם תקנון מדיניות הפרטיות (רצ"ב בפרק ב' מטה ומוגדר להלן: "מדיניות הפרטיות") אשר הינו חלק בלתי נפרד מתקנון ההזמנה. על ההזמנה ועל האתר חלות הוראות הדין הישראלי.
  5. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על ביצוע הרשמה והתקשרות בעסקה באתר, החל ממועד אישור תקנון זה (להלן בהתאמה: "העסקה", "התקנון"), חלות הוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק" בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). העסקה תבוצע באמצעות האתר הנמצא בבעלות העמותה.
  6. כל הרוכש כרטיס להופעה ו/או לכנס, יוגדר להלן: "המזמין". רכישת באתר תיעשה באמצעות מתן פרטים אישיים של המזמין, כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תכף. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד (להלן: "ההזמנה"). ההזמנה שמבצע המזמין צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך הזמנה ולצורך חיובו של המזמין. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה שהזמין יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או המזמין לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על המזמין יהיה לפנות אל העמותה בדוא"ל order@amai.org.il או בטלפון שמספרו 050-7467799.
  7. על המזמין לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי העמותה להבטיח את אספקת המוצרים ו/או הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והעמותה שומרת לעצמה א הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
  8. עם השלמת ההזמנה, הכרטיס מונפק ומועבר לקונה בדואר האלקטרוני אותו הזין המזמין בהזמנה, לאחר גמר ביצוע הרכישה.
 2. הוראות מיוחדות לעניין כנסים ו/או אירועים:
  1. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במקום הכנס ו/או האירוע.
  2. נכים ובעלי מוגבלויות אשר מגיעים לאירוע ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, יש להודיע בדוא"ל order@amai.org.il או בטלפון שמספרו 050-7467799.
  3. במידת הצורך, האירוע ייפעל בתקן תו ירוק ו/או כל תקן ו/או הנחיה אשר יופץ על ידי משרד הבריאות. באחריות המזמין להתעדכן מפעם לפעם ולוודא עמידתו בתנאי משרד הבריאות.
  4. באם האירוע יבוטל על ידי העמותה, מכל סיבה שהיא, המזמינים יהיו זכאים להחזר כספי מלא.
  5. חל איסור על הקלטה וצילום של הכנס ו/או הרצאות המועברות במסגרת האירוע.
  6. נפלה טעות במידע באתר אודות הכנס ו/או האירוע ו/או בתיאור הרצאה ו/או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את העמותה.
 3. להלן מספר הבהרות כלליות:
  1. כל צד ג' אשר את המוצרים/שירותים שלו יזמין המזמין כהגדרתו בפרק א' זה, הינו אחראי באופן מלא לאספקת המוצרים/שירותים.
  2. במתן ההסכמה כהגדרתה בפרק זה –מסכים המזמין כהגדרתו בפרק ב' זה – סעיף 6 להלן אשר הינו אף הגולש כהגדרתו במדיניות הפרטיות – לתנאי מדיניות הפרטיות באתר, לרבות, בין היתר – לעניין דיוור ישיר, דואר פרסומי, push notifications, איסוף נתונים ומאגרי מידע.
 4. הגדרות כלליות לגבי אחריות בגין השירותים:
  1. מבלי לגרוע מכל אזכור אחר בתקנון זה, העמותה אינה מציגה מצג כלשהו בקשר עם השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידה, למעט עצם אספקתם בהתאם לתיאורם באתר העמותה או בפרסומיה. בכל מקרה של סתירה בין המפורסם באתר לבין פרסום אחר של העמותה, יגבר הפרסום באתר.
  2. אחריות העמותה מוגבלת לאחריותה על פי דין בלבד, והיא אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי מעבר לאחריותה על פי דין.
 5. היכולת לאשר את תנאי השימוש וקטינים:
  1. האתר לא יקבל במודע, מידע אישי מכל גורם שהינו מתחת לגיל 18 בניגוד להוראות החוק וללא אישור הורה/משמורת/אפוטרופוס. אם הגולש מאמין, שילדו שהינו מתחת לגיל 18 השיג גישה לאתר שלנו, ללא אישורו של ההורה/משמורן/אפוטרופוס הוא מוזמן לפנות אלינו בכתובת: order@amai.org.il.
  2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין האתר/אמאי לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות, ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו.
  3. אם הגולש הינו מתחת לגיל 18 הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
  4. כמו כן מאשר הגולש, בכל הקשור לרכישת מוצרים לאירועים/כנסים באמצעות האתר, כי הינו בגיר לפי כל דין, כי הינו זכאי לקבלת כרטיס הטיסה וכי הוא מאשר במפורש הזמנתו בהתאם למדיניות.

פרק ג' – ביטול הזמנה:

 1. להלן יובא מידע כללי אודות העיקרים הנוגעים לאפשרות ביטול העסקה (להלן: "עיקרים הנוגעים לביטול"), ואולם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור להלן לעניין עיקרים הנוגעים לביטול, הינו אך ורק לצורכי יידוע, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הינו הנוסח הקבוע בחוק הגנת הצרכן, בתקנות אשר תוקנו מכוחו ובדין התקף בישראל. כאמור לעיל, מובהר כי כלל החוקים והדינים המוזכרים בתקנון זה (להלן: "הדינים") מהווים תמצית כללית בלתי ממצה בלבד. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוקים האמורים, לרבות פסיקה הנוגעת להם, תגברנה הוראות החוקים כאמור.
 2. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי המזמין כצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוע. בעסקה שאינה מתמשכת (למשל שירות קצוב לתקופה קצובה) – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ותוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (להלן: דמי ביטול הגנת הצרכן"). 
 3. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום העסקה, או מיום קבלת המסמך כאמור לעיל, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 4. דרכי הביטול הינם כמפורט בדרכי הודעת ביטול.
 5. במקרה של ביטול לפי הוראות החוק, העמותה תשיב למזמין את עלות העסקה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. הודעת ביטול החיוב כאמור תימסר למזמין בכתב. מובהר כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מחובות ו/או מזכויות העמותה ו/או המזמין בעניין ביטול עסקה לפי כל דין.
 6. תוצאות ביטול על ידי המזמין: המזמין מסכים במפורש לכך כי באישורו את ביטול המוצר ו/או השירות מכל סיבה שהיא, בין אם התקבל בגין הביטול האמור זיכוי חלקי או מלא (לפי העניין), ובין אם לאו, ממחה המזמין באופן מלא ובלתי חוזר לעמותה את זכויותיו בגין הביטול כאמור (להלן: "המחאת זכויות בגין ביטול"), ומוותר על כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם הביטול האמור ו/או בקשר עם המחאות זכויות בגין הביטול.
 7. במידה והמזמין קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם למשרדי העמותה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המזמין בעקבות ביצוע העסקה.
 8. על המזמין להחזיר את הטובין באריזת המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן, העמותה שומרת לעצמה את זכותה לתבוע את נזקיה מהמזמין במקרה שהחזיר לעמותה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

פרק ד' – ביטול במקרים מיוחדים:

 1. האמור בתקנון זה לעיל ולהלן הוא להוציא מקרים בהם המזמין הוא "אזרח ותיק", "עולה חדש" או "אדם עם מוגבלות", בהתאם להגדרות המונחים האמורים בהוראות חוק הגנת הצרכן, בעסקה שנעשתה באמצעות מכר מרחוק – שאז המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבל מסמך המכיל את פרטיה (לפי המאוחר) ולפחות שבעיה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ככל שההזמנה הינה למתן שירות.
 2. במקרים בהם העסקה בוצעה באמצעות מכר מרחוק עם המזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (קרי, מעל גיל 65) או עולה חדש, כהגדרת המונחים האמורים בחוק (ומובהר, כי העמותה תהא רשאית לדרוש הצגת תעודה או עותק שלה ביחס לכל אחת מן הקטגוריות האמורות), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך מושא העסקה, לפי המאוחר, וכן לא פחות משבעה ימי שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העמותה למזמין (שיחה – לרבות תקשורת אלקטרונית).
 3. ביטול ללא גביית דמי ביטול: במקרים בהם ביקש המזמין לבטל את ההזמנה, במועד המזכה בדמי ביטול תחת חוק הגנת הצרכן, עקב אחת מן הטענות המפורטות להלן, לא יהיה המזמין מחויב בדמי ביטול כלל, ואלו המקרים:
  1. המזמין הוכיח כי נפל פגם בשירות שקיבל מהעמותה;
  2. המזמין הוכיח כי פרטי ההזמנה והעוסק שנמסרו לו על ידי העמותה במועד אישור ההזמנה, אינם בהתאם לסעיפים 14ג(א) ו-14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן;
  3. המזמין הוכיח כי השירות לא סופק לו במועד לפי תנאי תקנון זה, היינו, במקרה זה – המזמין שילם, אולם לא קיבל אישור הזמנה.
  4. המזמין הוכיח הפרה אחרת הקשורה בביצוע ההזמנה באמצעות העמותה.
 4. מבלי לגרוע אילו הוראות תקנון הזמנה זה ו/או תקנון מדיניות הפרטיות באתר שלהלן, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה העמותה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין: (א) במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי השירות ו/או המוצר, לרבות המחיר או התיאור על בסיסם נערכו; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון" ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את העמותה או בכל מקרה אחר בו יעכבו, יימנעו או ישבשו גורמים /או אירועים שאינם בשליטת העמותה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת השירותים ו/או המוצרים; (ג) במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין השירות שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי; (ד) במקרה בו תשלום התמורה בוטל על ידי חברת האשראי כתוצאה מהכחשת עסקה. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המזמין בכל סעד שהוא ולא יהיה למזמין כל טענות כנגד העמותה בשל כך.

פרק ה' – אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר/שירות באתר.
 2. האתר או אמא"י עשויים להציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים על ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.
 3. אמא"י רשאית לגבות דמי משלוח מהמזמין עבור משלוח מוצר/ים שנרכש/ו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר ישראל, איסוף מלוקרים וחנויות, שליח עד הבית ועוד) על פי שיקול דעתה, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.
 4. אופן משלוח המוצרי/ם כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי ייתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי ביישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד העמותה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.
 5. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המזמין רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע ליישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמזמין לא תהיה כל טענה כלפי העמותה ו/או כלפי האתר במקרה זה.
 6. העמותה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

פרק ו' – תנאי שימוש ופרטיות:

 1. התקנון מהווה הסכם בין כל המזמין את המוצרים/השירותים, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו לבין העמותה. אישור ההזמנה, לרבות התנאים המפורטים בתיאור המוצרים/השירותים והתנאים המפורטים בהזמנה ו/או מילוי טופס גילוי נאות ו/או מסירת פרטי תשלום ו/או קבלת שירותים, מכל סוג ובכל אופן שהוא, באמצעות האתר, על קישוריו השונים, כולם, יחד או לחוד, מהווים ראייה חלוטה לכך שהמזמין קרא את כלל תנאי התקנון, וכי הוא מסכים ומקבל הסכמה וקבלה מלאה ומפורשת לכלל תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי ההזמנה ולתנאי התקנון (כל הפעולות כאמור לעיל, יחד או לחוד, תוגדרנה להלן: "חתימת ההסכם"). כמו כן מוסכם במפורש, כי חתימת ההסכם כהגדרתה לעיל, היינו: ביצוע חלק מן הפעולות, אחת מהן או כולן, כמתואר בסעיף 2 זה לעיל, מבטאת את הסכמתו וקבלתו המלאה והמפורשת של המזמין לכך, שהוא קרא את תנאי התקנון. כלל האמור בסעיף 1 זה, יוגדר להלן: "ההסכמה".
 2. באישורו של המזמין לתקנון זה, הוא מאשר לעמותה לשמור את נתוניו במאגרי המידע שלה, ולהשתמש בנתונים אלה לצורך ביצוע דיוור ישיר, בהמשך לביצוע העסקה שביצע המזמין, והכל בהתאם לדין.
 3. באישורו של המזמין לתקנון זה הוא מאשר לעמותה לבצע שימוש בנתונים אותם מסר המזמין לצרכי פילוח, נתונים סטטיסטיים, שיווק וכן להעביר את המידע לספק דיוור ישיר, ככל שהעמותה תתקשר עימו לצרכי דיוור ישיר. העמותה מעדכנת את המזמין בזאת, בכך שבהמשך לעסקה שהוא ביצע, היא עשויה לשלוח לו מפעם לפעם דברי פרסום, וזאת בהמשך לרכישת השירות שרכש ממנה.
 4. בכל עניין הנוגע לתנאי שימוש ופרטיות ניתן לפנות אל העמותה בדוא"ל order@amai.org.il או בטלפון שמספרו 050-7467799.
 5. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו, ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או כל זכות קניין אחרת.
 6. העמותה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. אי וי בי הפקות אמאי לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, העמותה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של העמותה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכניות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. אי וי בי הפקות אמאי לא תישא, במישרין ו/או בעקיפים, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות.
 7. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין המידע שבאתר ו/או תוכנות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
 8. המזמין מסכים לכך שבמתן ההסכמה ו/או בחתימת ההסכם, הוא מוותר מראש על כל טענה לפיה, בטרם ניתנה ההסכמה כולה או בביצוע רכיביה, כאמור לעיל, לא קרא המזמין את התקנון ו/או לא נתן את ההסכמה. כן מסכים המזמין לכך שביצוע ההזמנה באמצעות האתר ו/או גלישה  לכל אתר אחר באמצעות האתר ו/או הזמנת כל מוצר מאת צד ג' באמצעות האתר ו/או באמצעות קישורים המופיעים באתר, כולם הינם באחריותו המלאה. 
 9. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לאירוע באמצעותו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.
 10. בתקנון זה – לעניין מניין הימים – "ימים שאינם ימי מנוחה" משמע – ימי עבודה שהינם ימי חול, למעט ימי שבת או חג ויום שישי או ערב חג עד לשעה 12:00.
 11. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית המשפט במחוז תל אביב, ללא קשר למקום חתימת ההסכם ו/או ביצוע ההזמנה ו/או מקום מגוריו של המזמין.
 12. אם הוראה כלשהי של תנאי תקנון זה אינה תקפה על פי הדין החל, לא יהיה בדבר כדי לפגוע בהוראות האחרות והן תיוותרנה בכל זאת בתוקף.
 13. המזמין נדרש להגיש את פניותיו ו/או תלונותיו אל העמותה באופן אישי וכן לאפשר להשיב לפניה בתוך 30 ימי עסקים או פרק זמן אחר כקבוע בחוק הרלוונטי, בטרם יערב צדדים שלישיים לפנות בשמו.
 14. למעט כפי שנקבע בתקנון זה, במקרה של סתירה בין התקנון לבין התנאים באתר, תוקנה עדיפות לתנאי התקנון.
 15. העמותה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים ו/או מוצרים שנרכשו לאחר השינוי.
 16. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לפרשנות התקנון.
 17. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
דילוג לתוכן